iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Regulamin obowiązujący do 09.07.2024 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IVOLTA.PL PROWADZONEGO PRZEZ VOLTA SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ivolta.pl.

Sprzedającym jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230), ul. Jutrzenki 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023698, NIP: 521-13-67-444, Regon: 010829096, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:


§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – zwany również „Kupującym”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientem jest również Partner B2B zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej.
 3. Partner B2B – podmiot nie będący osobą fizyczną, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym wyłącznie w charakterze zawodowym wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, z którym Sprzedający zawarł osobną Umowę „B2B”.
 4. Profesjonalista-Konsument - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, jednakże w charakterze niezawodowym i niewynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Firma – Klient nie będący ani Konsumentem, ani Partnerem B2B.
 7. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Towar na zamówienie – Towar będący produktem o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
 10. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ivolta.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 13. Szkolenie – usługi polegające na organizowaniu przez Usługodawcę odpłatnych lub nieodpłatnych szkoleń o tematyce handlowej lub technicznej w których Klient lub osoby wskazane przez Klienta uczestniczą w charakterze słuchacza, po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa i w przypadku odpłatnych Szkoleń – po uiszczeniu całej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu. Szkolenia organizowane są w formie stacjonarnej lub w formie webinarów (usługa świadczona drogą elektroniczną).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, wybrany sposób dostawy (lub odbiór osobisty) oraz sposób uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży. Ponadto, pod pojęciem Zamówienia należy rozumieć nabycie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego uczestnictwa w Szkoleniu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 16. Strona internetowa – strona www znajdująca się pod adresem www.ivolta.pl
 17. Realizacja zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 18. Konto Klienta - baza zawierająca w szczególności dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień i reklamacji.


§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ivolta.pl, w szczególności zasady składania zamówień, w tym Zamówień obejmujących uczestnictwo w Szkoleniach, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów albo opłaty za uczestnictwo w Szkoleniach, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie. Regulamin dotyczy także usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w postaci Szkoleń prowadzonych w formie webinarów.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, za co Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia o określonej przez Usługodawcę tematyce. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy dopuszczenia określonej osoby do Szkolenia, w przypadku, gdy ta osoba nie będzie spełniała określonych przez Sprzedającego wymagań dotyczących osób do których adresowane będzie dane Szkolenie. W przypadkach o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio §3 pkt 18 poniżej. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach prowadzonych w formie webinarów, jest spełnienie przez uczestnika określonych w niniejszym Regulaminie wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia ze Szkolenia osoby, która zakłócać będzie prawidłowy przebieg Szkolenia, w szczególności osoby, która będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub będzie agresywna w stosunku do innych uczestników Szkolenia lub w stosunku do prowadzącego Szkolenie. W przypadkach o których mowa w zdaniu poprzednim Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Sprzedającego, w tym roszczenie o zwrot opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu złożenia Zamówienia oraz uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym w formie webinaru, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 3 lub nowsza z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Chrome z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Microsoft Edge z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1Mb;
  • najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte;
  • dla systemów operacyjnych Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebny jest co najmniej procesor 2 GHz Pentium 4 lub podobny;
  • dla systemów operacyjnych Windows XP i Windows 7 potrzebna jest pamięć operacyjna 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB);
  • dla systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebna jest pamięć operacyjna 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB).
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu oraz systemu za pośrednictwem którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów, w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Sprzedający nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep, system za pośrednictwem którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów oraz serwery, na których znajduje się Strona internetowa i ww. system są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa lub system za pośrednictwem, którego prowadzone są Szkolenia w formie webinarów, nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 9. W przypadku informowania na stronie Sklepu o obniżeniu ceny Towaru, prezentowana jest dodatkowo informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny. W przypadku, gdy dany Towar w momencie poinformowania o obniżce ceny był oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, prezentowana jest informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 10. Klienci przy wykorzystaniu dedykowanej do tego funkcji dostępnej na Stronie internetowej posiadają możliwość dokonania porównania cen Towarów.
 11. Sprzedający dokonuje weryfikacji opinii/komentarzy o Towarach zamieszczanych na Stronie internetowej przez Klientów, celem ustalenia, czy osoba umieszczająca opinię/komentarz o Towarach rzeczywiście dany Towar nabyła. Opinie/komentarze o Towarach mogą być zamieszczane wyłącznie przez zalogowanych Klientów oraz zamieszczeniu przez Klienta w wyznaczonym do tego polu tekstowym numeru zamówienia. Zamieszczenie opinii/komentarzy o Towarze bez wskazania numeru zamówienia nie jest możliwe. Weryfikacja opinii/komentarzy polega na zautomatyzowanym sprawdzeniu, czy Towar którego dotyczy opinia/komentarz był objęty zamówieniem wskazanym przez Klienta oraz, czy zamówienie zostało dokonane przez Klienta, który zamieszcza opinię/komentarz. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania opinii/komentarzy, które będą zawierać niecenzuralne treści, naruszać dobra osobiste lub dobre obyczaje, jak też opinie/komentarze, których treść naruszać będzie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje dotyczące Towarów na zamówienie, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej, z uwagi na okoliczność, że nie znajdują się w posiadaniu Sprzedającego i dostępne są wyłącznie na zamówienie, są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny Towarów oraz opłaty za uczestnictwo w Szkoleniach udostępnionych w Sklepie, są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez Klienta mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Polski cena Towarów podana w złotych polskich zostanie przeliczona na jej równowartość w innej walucie (wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) tj.:

a. równowartość w Euro w przypadku zamówień składanych przez Klientów z terytorium UE z wyłączeniem Polski,

b. równowartość w USD w przypadku zamówień składanych przez Klientów spoza terytorium UE.

Powyższe nie dotyczy opłat za uczestnictwo w Szkoleniach, które powinny być dokonywane w złotych polskich, niezależnie od miejsca zamieszkania/siedziby osoby, która będzie dokonywać nabycia uczestnictwa w Szkoleniu. Klient dokonuje zapłaty w walucie w jakiej złożył Zamówienie.

3. Łączna cena jaką Klient jest zobowiązany zapłacić uwzględniająca odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz koszty dostawy zostanie przeliczona i udostępniona Klientowi bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Opłaty za Szkolenia są podawane zawsze w kwocie brutto.

4. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub wyjątkowo drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Uczestnictwo w Szkoleniach może zostać nabyte wyłącznie za pośrednictwem Strony internetowej.

5. Klient:

a. może dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta,

b. może złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji,

c. niebędący Konsumentem może zawrzeć ze Sprzedającym Umowę „B2B” w celu uzyskania statusu Partnera B2B.

6. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy (przedsiębiorcy), numer NIP (przedsiębiorcy), kraj i adres (przedsiębiorcy), adres e-mail, telefon kontaktowy (przedsiębiorcy), imię i nazwisko oraz adres email osoby do kontaktu (przedsiębiorcy), login (przedsiębiorcy) oraz hasło (konsumenci), złożyć oświadczenie o formie prawnej prowadzonej działalności i charakterze działania przy składaniu Zamówień (przedsiębiorcy), zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, co jednocześnie stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do Realizacji zamówień Klienta. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Klient otrzyma wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail, za wyjątkiem Klientów będących przedsiębiorcami, którzy ustalają login indywidualnie podczas rejestracji. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta będącego konsumentem znaków. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami hasło generowane jest automatycznie podczas rejestracji i przesyłane na adres email wskazanej podczas rejestracji osoby do kontaktu, które to hasło powinno zostać zmienione podczas pierwszego logowania. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta. Dostęp do Szkoleń organizowanych w formie webinarów odbywać się będzie za pośrednictwem zewnętrznych systemów wybranych przez Sprzedającego.

7. Uczestnictwo w Szkoleniach może być nabywane wyłącznie przez osoby posiadające Konto Klienta. W terminie 3 dni roboczych od dnia nabycia uczestnictwa w Szkoleniu, uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia tego Zamówienia oraz w przypadku Szkoleń odpłatnych – numer konta, na które należy dokonać opłaty lub link do serwisu płatności elektronicznych, za pośrednictwem, którego możliwym będzie dokonanie opłaty. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu powinna zostać uiszczona w terminie 3 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości. Po bezskutecznym upływie tego terminu złożone Zamówienie w zakresie uczestnictwa w odpłatnym Szkoleniu będzie anulowane.

8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, a także dokonać zmiany hasła.

9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@ivolta.pl.

10. Przy składaniu Zamówienia Klient:

a. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,

b. w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie Towarów z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail oraz składa oświadczenie o formie prawnej prowadzonej działalności i oświadczenie w jakim charakterze działa przy składaniu Zamówienia (przedsiębiorcy),

c. wybiera sposób oraz adres dostawy,

d. wybiera formę płatności,

11. W wypadku gdy podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia dane nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

12. Złożone przez Klienta Zamówienie obejmujące Towary na zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.

13. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji o zamówieniu na serwer Sklepu.

14. Sprzedający sprawdza złożone Zamówienie pod względem poprawności podanych danych, a następnie przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną (e-mail) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o potwierdzenie przez Klienta złożonego Zamówienia.

15. Sprzedający oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.

16. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.

17. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;

b. anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.

18. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Partnerów B2B czas rozpoczęcia Realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

19. Sprzedający uprawniony jest do odwołania Szkolenia w każdym czasie przed datą rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności w przypadku, gdy ilość osób uczestniczących w szkoleniu będzie niższa niż minimalna liczba uczestników Szkolenia określona przez Sprzedającego. W przypadku odwołania Szkolenia przez Sprzedającego, Klientowi nie będą przysługiwać względem Sprzedającego żadne roszczenia związane z odwołaniem Szkolenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Klienta na rzecz Sprzedającego opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu. Do zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty za uczestnictwo w odpłatnym Szkoleniu stosuje się odpowiednio zasady zwrotu ceny za Towar w przypadku niezrealizowania Zamówienia.

20. W celu umożliwienia Klientom wyrażenia opinii o właściwej realizacji Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety stanowi wyłącznie uprawnienie a nie obowiązek Klienta.


§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. (przesyłki o wadze do 2 kg), zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru. Lista dostępnych punktów odbioru osobistego widoczna jest w momencie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Partnera B2B termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie
 3. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Warunki dostawy”.


§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru),
  3. za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia lub
  4. przelewem na konto bankowe Sklepu w terminie 7 od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

W przypadku Parterów B2B sposoby płatności za Zamówienia ustalone są indywidualnie.

2. Na każdy sprzedany Towar lub za nabycie uczestnictwa w Szkoleniu, Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).

3. Faktura VAT za kupiony Towar lub nabycie uczestnictwa w Szkoleniu zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient może zgłosić potrzebę otrzymania faktury w formie papierowej jednakże w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty ekologicznej. Potrzebę otrzymania faktury VAT w formie papierowej Partner B2B zgłasza Sprzedającemu, wypełniając formularz dostępny pod linkiem formularz rezygnacji z e-faktury, a pozostali Klienci Sklepu wpisując takie żądanie podczas składania Zamówienia w polu „Uwagi”.


§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROT TOWARU

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi, w tym Szkolenia – od dnia jej zawarcia. Konsument może pobrać wzór powyższego oświadczenia pod linkiem Wzór oświadczenia lub skorzystać z wzoru sklepu ivolta.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres Sprzedającego. Konsument wraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego usługi, w tym usługi Szkolenia, przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do usług, w tym usług Szkoleń, wykonanych przez Sprzedającego, niezależnie od tego czy Konsument odebrał świadczenie Sprzedającego, w szczególności niezależnie od tego czy Konsument uczestniczył w wykonanym Szkoleniu.
 2. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty. Sprzedający ma prawo z kwoty zwracanej Konsumentowi potracić wartość różnicy pomiędzy wybranym przez Konsumenta kosztem przesyłki a najtańszą forma przesyłki dostępną w Sklepie. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 4. Zwrotowi nie podlegają Towary stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu jak również Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W przypadku sprzedaży Towarów Partnerom B2B zwrotowi nie podlegają również Towary oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie”.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwrot zakupionego Towaru przez Partnera B2B jest regulowany przez oddzielne postanowienia umieszczone w Umowie „B2B” zawartej między Klientem, a Sprzedającym.
 7. Postanowienia § 6 mają zastosowanie do Profesjonalisty-Konsumenta.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji charakteru działania Profesjonalisty-Konsumenta w szczególności na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku dokonania zakupu produktów w charakterze zawodowym wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji uprawnień przewidzianych w §6.


§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. W przypadku niezgodności Towaru lub Szkolenia z Umową Sprzedaży Konsument może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje.
 2. W celu złożenia reklamacji Konsument wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem: www.ivolta.pl zakładka „Zgłoś reklamację", a następnie po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, dostarcza Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru wraz z dostarczeniem numeru zamówienia internetowego lub numeru faktury / paragonu oraz daty zakupu. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące szkoleń powinny nastąpić poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: www.ivolta.pl/complaints, który to formularz powinien zostać przesłany za pośrednictwem wiadomości email na następujący adres: kontakt@ivolta.pl.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jednakże Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Przy czym roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż z upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
 6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w Sklepie (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu pierwszym ma zastosowanie również do Profesjonalisty-Konsumenta.
 7. Towary zakupione w Sklepie przez Firmy, Partnerów B2B oraz Profesjonalistów-Konsumentów mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedającego i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ogólne warunki reklamacji”. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Firma/Partner B2B/Profesjonalista-Konsument może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz ilościowych braków w dostawie powstałych podczas transportu rozpatrywane są na podstawie „Protokołu uszkodzeń lub rozbieżności zawartości przesyłki” sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i przez niego potwierdzonych. Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowych zamówionego towaru rozpatrywane są tylko w przypadku, gdy zgłoszenie takiej reklamacji nastąpiło w terminie trzech dni od daty odbioru towaru, na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego w najbliższym oddziale Sprzedającego lub za pośrednictwem wiadomości email na adres: kontakt@ivolta.pl. Termin na zgłoszenie reklamacji o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje się także w przypadku, gdy przesyłka w momencie doręczenia nie nosiła widocznych śladów użytkowania.

 

§ 8 OGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI ZŁOŻONEJ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia wady w ramach rękojmi w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na produkcie, bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione.
 2. Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Konsument we własnym zakresie.
 3. Obsługą zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z rękojmi nie są objęte:
  1. wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  2. uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki produktu.
  3. uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub Sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub Sprzedającego.
  4. czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej,
  5. objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych.
  6. uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej.
  7. roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
  8. W zakresie dotyczącym rozbieżności ilościowych oraz uszkodzeń mechanicznych w Towarach nabytych przez Konsumentów, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w §7 ust. 9 powyżej.


§ 9 ZMIANA REGULAMINU

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. Uprawnienie to może zrealizować w sposób opisany w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, z tym zastrzeżeniem, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.


Data wejścia w życie Regulaminu 22.02.2023 r.

Nie znaleziono produktów o podanych kryteriach.
Wyświetl po: