iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Ogólne warunki reklamacji

Ogólne warunki gwarancji udzielonej przez Sprzedającego

 1. Towary zakupione przez Firmy i Partnerów B2B mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na podstronie sklepu iVolta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Firma/Partner B2B może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.
 2. W przypadku klienta niebędącego konsumentem, sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zakupionych w sklepie. (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Warunki obsługi reklamacji

 1. Gwarancją udzieloną przez sprzedającego objęte są wyłącznie te towary, przy których zamieszczono taką informację na stronie sklepu. Procedurą reklamacji objęte są jedynie produkty i nie stosuje się jej do: baterii i akumulatorów zabudowanych w urządzeniach lub sprzedawanych w komplecie z urządzeniami, promienników podczerwieni zabudowanych w kamerach, pasków zębatych będących elementem kamer szybkoobrotowych.
 2. Reklamowany w ramach gwarancji towar powinien być dostarczony do punktu serwisowego sprzedającego. Zgłoszenie urządzeń do reklamacji może być zrealizowane bezpośrednio w oddziale firmy Volta (wcześniej prosimy zapoznać się z procedurą zgłaszania reklamacji). Towar powinien być dostarczony w opakowaniu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu – zalecamy opakowanie fabryczne. Do towaru powinien być dołączony numer zgłoszenia RMA lub wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz szczegółowy opis problemu technicznego. Dostarczony towar musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 3. W przypadku, gdy w ramach obsługi reklamacji z tytułu gwarancji, kupujący dostarczył do serwisu towar sprawny technicznie lub opisał wadę towaru w sposób nieprawidłowy i/lub niekompletny, sprzedający może obciążyć kupującego kosztami dokonanych oględzin i testowania reklamowanego towaru.
 4. Koszt dostawy do serwisu sprzedającego towaru reklamowanego z tytułu gwarancji pokrywa kupujący. Koszt odesłania kupującemu reklamowanego towaru pokrywany jest przez sprzedającego.
 5. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia go do serwisu sprzedającego. W przypadku gdy zgłoszenie rozpatrywane jest w autoryzowanym serwisie producenta lub w serwisie autoryzowanego dystrybutora oraz gdy niezbędne do naprawy części zamienne trzeba sprowadzić z zagranicy, okres rozpatrywania zgłoszenia serwisowego może zostać wydłużony, o czym kupujący będzie każdorazowo poinformowany.
 6. Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia wady w ramach gwarancji sprzedającego w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na produkcie lub naniesienia poprawek w karcie gwarancyjnej (o ile jest dołączona do produktu), bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione.
 7. Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie.
 8. Gwarancją sprzedającego nie są objęte:
  1. uszkodzenia produktu powstałe podczas transportu i przeładunku, wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, utratą haseł dostępowych do urządzeń, niedbałością użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;
  2. uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki produktu;
  3. uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub sprzedającego;
  4. czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp., uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej;
  5. objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych;
  6. uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej;
  7. roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 9. Sprzedający nie odpowiada za:
  1. jakość lub utratę zapisanej informacji w przypadku zapisu na nośnikach obrazu i dźwięku;
  2. utratę haseł dostępowych do urządzeń, które tego wymagają;
  3. jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, blokady dróg, granic, restrykcje importowe, klęski żywiołowe, wojny, itp.

SZCZEGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW MAREK SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC

 1. W zakresie gwarancji oraz obsługi reklamacji dotyczących towarów marek SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym dziale. Wyłącza się odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z przepisów o rękojmi za wady.
 2. Gwarancja na towary marek SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC udzielana jest na okres jednego roku. W stosunku do towarów marek SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC, nabytych przez kupujących, będących autoryzowanymi instalatorami produktów, którzy odbyli szkolenie II stopnia z instalacji tych produktów przeprowadzone przez firmę: Tadeusz Markiewicz (ul. Górna Droga 5/3, 02-495 Warszawa), okres gwarancji ulega wydłużeniu do dwóch lat.
 3. Gwarancja na towary marek SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC obejmuje uszkodzenia związane z wadami produkcyjnymi i materiałowymi.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz dostawa wadliwego towaru do sprzedającego odbywa się na zasadach określonych w pkt 2 działu: „WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI”. Ponadto, do zgłoszenia reklamacyjnego, kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu wadliwego towaru.
 5. W przypadku, gdy towary marek SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC, nie były serwisowane przez autoryzowanych instalatorów, kupujący traci uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji. Ponadto, kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeśli towary nie były poddawane okresowym przeglądom (2 razy w roku) oraz, jeśli, co najmniej raz w roku, nie były testowane przez przedstawicieli firmy: Tadeusz Markiewicz (ul. Górna Droga 5/3, 02-495 Warszawa).
 6. Brak pozytywnego rozpatrzenia gwarancji nie wyklucza przyjęcia towaru do naprawy pogwarancyjnej lub pozagwarancyjnej. Punkty serwisowe znajdują się w fabrykach producentów. Koszty wysyłki urządzenia do sprzedającego, gdzie produkt przechodzi wstępną weryfikację, pokrywa kupujący. Po weryfikacji przeprowadzonej w fabryce producenta i uznaniu usterki jako podlegającej naprawie w ramach gwarancji, urządzenie jest naprawiane i odsyłane na koszt producenta. Przy uznaniu naprawy za pogwarancyjną lub pozagwarancyjną do kupującego wysyłany jest raport - jeśli zostanie on zaakceptowany urządzenie jest naprawiane i odsyłane na koszt zgłaszającego usterkę.
 7. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu, tj. filtrów i wentylatorów. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń i usterek spowodowanych przez: niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie towarów, nieprzestrzeganie zaleceń prawidłowej eksploatacji urządzenia sprecyzowanych w dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi lub wytycznych projektanta, uszkodzeń towarów powstałych na skutek wypadków, pożarów, kradzieży, włamania lub umyślnego uszkodzenia towaru, uszkodzeń towaru powstałych na skutek wystawienia towaru na: opady przemysłowe, osady chemiczne oraz czynniki zewnętrzne i atmosferyczne, takie jak bardzo niskie lub wysokie temperatury (nie dotyczy przypadków systemów zaprojektowanych z grzałką powietrza do mroźni lub chłodnicą dla miejsc silnie ogrzewanych (suszarnie) i rurek ABS odpornych na niskie i wysokie temperatury. Dotyczy tylko kontaktu grzałki lub chłodnicy z niską lub wysoką temperaturą, przekraczającą zakres nominalny podany przez producenta), opady deszczu, odchody ptasie, wichury, promieniowanie, itp., stosowania niewłaściwych środków zadymiających, takich jak tłusty gaz testowy zamiast zapałek, knotów lub świec dymnych, brak codziennej obsługi eksploatacyjnej towaru. Gwarancja nie uwzględnia również uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniami wynikającymi z braku nadzoru nad towarem lub wymiany filtrów. Gwarancja nie obejmuje szkód powypadkowych i uszkodzeń będących ich skutkiem. Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że gwarancja nie obejmuje także: obowiązku naprawienia szkód będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się unieruchomionym towarem w czasie jego awarii lub naprawy serwisowej (strata czasu, pieniędzy, zysku, itp.), utraty zysków związanej z niską produkcją lub jej brakiem z powodu jakiejkolwiek awarii towaru lub opóźnień w dostawie części zamiennych oraz szkód osób trzecich z tych powodów, kosztów związanych z wynajęciem lub zakupem urządzenia zastępczego.
 8. Naprawy gwarancyjne będą realizowane w terminie 45 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu sprzedającego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w dziale: „WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI”. W sprawach dotyczących płatnych napraw produktów marek  SECURITON, AIRSENSE, STRATOS, SETRONIC (w tym napraw pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych) stosuje się postanowienia zawarte w dziale „DODATKOWE WARUNKI GWARANCJI NA NAPRAWY PŁATNE(POGWARANCYJNE) WYKONYWANE PRZEZ SERWIS VOLTA SP. Z O.O.”.

Dodatkowe warunki gwarancji na naprawy płatne (pogwarancyjne) wykonywane przez serwis VOLTA Sp. z o.o.

Volta Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94 udziela 6-cio miesięcznej gwarancji na naprawy odpłatne urządzeń objętych serwisem pogwarancyjnym.

 1. Gwarancji podlegają tylko i wyłącznie podzespoły użyte do wykonania usługi oraz czynności związane z ich wymianą.
 2. Gwarancji nie podlegają czynności konserwacyjne i testy oraz wszystkie uszkodzenia opisane w rozdziale „Warunki obsługi reklamacji” ust. 7 i 8.
 3. Towar powinien być dostarczony w opakowaniu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu. Do towaru powinien być dołączony numer zgłoszenia RMA lub wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz szczegółowy opis problemu technicznego. Dostarczony towar musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 4. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia go do serwisu sprzedającego. W przypadku gdy niezbędne do naprawy części zamienne trzeba sprowadzić z zagranicy, okres naprawy może się wydłużyć, o czym kupujący będzie każdorazowo poinformowany.
 5. Zastrzegamy możliwość wykonania naprawy warunkowej w porozumieniu z kupującym, bez udzielenia gwarancji.
 6. Za sprawdzenie, diagnozowanie, ekspertyzy w przypadku odstąpienia od wykonania naprawy pobierana będzie opłata ustalana indywidualnie dla danego egzemplarza sprzętu.
 7. Gwarancję na naprawy odpłatne stanowi dokument opisujący wykonaną usługę.
 8. Koszty przesyłki sprzętu do i z serwisu pokrywa zgłaszający.

Dotyczy napraw odpłatnych i pogwarancyjnych produktów firmy SATEL

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub dla produktów poza okresem gwarancji producenta, a w szczególności, gdy wady lub uszkodzenia produktów firmy SATEL nie mogą być przypisane producentowi, firma SATEL może podjąć się naprawy wadliwego produktu na następujących zasadach:

 1. Jeżeli koszt naprawy przekracza 30% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej wadliwego produktu, serwis firmy SATEL skontaktuje się z firmą zgłaszającą w celu potwierdzenia wykonania odpłatnej naprawy.
 2. Jeżeli koszt naprawy nie przekracza 30% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej wadliwego produktu, serwis firmy SATEL nie jest zobowiązany do uzyskania akceptacji zgłaszającego przed wykonaniem odpłatnej naprawy.

KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
E-mail: serwis@volta.com.pl