iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka plików cookies w sklepie internetowym ivolta.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Pani/Pana jako Użytkownika i Klienta Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.ivolta.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ivolta.pl, jest firma Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 020 000,00 zł; NIP: 5211367444; REGON: 010829096, telefon kontaktowy: +48 22 295 06 06, adres poczty elektronicznej: kontakt@ivolta.pl – zwana dalej "Administratorem” lub ,,Administratorem Danych’’
 3. Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek przekazania Pani/Pana dane wynikają z zawartej przez Administratora umowy lub obowiązujących przepisów. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane do:
  1. Hikvision Poland sp. z o.o. i Hikvision Europe - Pani/Pana dane będą przekazywane w zakresie promocji, programów lojalnościowych, szkoleń, sprzedaży licencji oprogramowania oferowanych klientom Administratora. W tym wypadku Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Chińskiej Republiki Ludowej.
  2. Dahua Technology Poland sp. z o.o. – Pani/Pana dane będą przekazywane w zakresie współpracy handlowej, wspólnych działań marketingowych, w tym promocji, programów lojalnościowych, szkoleń, sprzedaży licencji oprogramowania oferowanych klientom Administratora. W tym wypadku Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Chińskiej Republiki Ludowej.
  3. PCSC –Pani/Pana dane będą przekazywane w zakresie współpracy a także sprzedaży licencji oprogramowania oferowanych klientom Administratora. W tym wypadku Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  4. Creone AB - Pani/Pana dane będą przekazywane w zakresie współpracy a także sprzedaży licencji oprogramowania oferowanych klientom Administratora. 
  5. Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.
 5. W przypadku przekazywania ww. danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Ubezpieczający stosuje tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi, wiążących reguł korporacyjnych; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.
 6. Polityka prywatności ma m.in. na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych, w tym ich gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: zakładanie konta, składanie i realizacja zamówienia czy też świadczenia usługi newsletter.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Pani/Pan Dane Osobowe, jako Klienta Sklepu Internetowego są zbierane (lub będą) poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności Sklepu Internetowego:
  1. formularzy kontaktowy i ich konfiguranty,
  2. świadczenia usługi konta internetowego: podanie danych niezbędnych do założenia konta, podanie danych do zalogowania się do Sklepu Internetowego.
 2. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach:
  1. azłożenia zamówienia w Sklepie Internetowym,
  2. obsługi reklamacji,
  3. realizacji marketingu bezpośredniego po wyrażeniu Pani/Pana zgody na takie działania,
  4. zapewnienia prawidłowej obsługi konta w Sklepie Internetowym w tym w szczególności zakładanie i zarządzanie kontem/kontami, rozwiązywanie problemów technicznych i innych, udostępnianie odpowiednich funkcji,
  5. dostosowywania oferty, reklam i oświadczeń dla Użytkownika,
  6. monitorowania aktywności w Sklepie Internetowym wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  7. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi na które Pan/Pani wyraził/a oddzielną zgodę,
  8. przeprowadzanie analizy aktywności Klienta w Sklepie Internetowym, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych zebranych od klienta w celu prezentacji reklam, ofert, promocji produktów i usług Administratora oraz jego partnerów dostosowane do profilu zainteresowań Klienta (bez wpływu na jego decyzję),
  9. przeprowadzanie analiz i badań dostępnych usług w celu poprawy ich działania,
  10. rachunkowo-podatkowych,
  11. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami,
  12. zawarcia i realizacja Umów.
 4. W celu realizacji zamówienia Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: kraj, imię i nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon oraz dodatkowo w przypadku Firmy lub Partnera B2B: nazwa firmy, adres firmowy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP.
 5. W celu rejestracji Konta Klienta Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku Partnera B2B: kraj, nazwa firmy, telefon firmowy, fax firmowy, numer NIP, firmowy adres e-mail, adres firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
 6. W celu kontaktu, poprzez formularze kontaktowe dostępne pod adresem www.ivolta.pl/contact, www.ivolta.pl/register, www.ivolta.pl/expert, www.ivolta.pl/configurators, administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.
 7. W celu wyrażenia opinii o produkcie na stronie internetowej Sklepu Usługodawca/Sprzedający zbiera następujące dane Klienta: imię oraz adres email.
 8. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, 5 i 6 powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umów oraz ich realizacji lub uzyskania kontaktu z administratorem danych osobowych. Podanie Danych w celu określnym w ust. 7 jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 2. Pani/Pana Dane Osobowe mogą być ujawnione także innym podmiotom w celu zrealizowania określonych czynności w Sklepie Internetowym, tj.:
  1. dokonania płatności za zakupy,
  2. realizowania dostawy zakupionych produktów.
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim zakresie, który zapewni realizację ich usług tak, aby mógł/ mogła Pan/Pani zamówić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
 3. Pani/Pana Dane Osobowe mogą być również ujawnione partnerom Administratora, takim jak:
  1. podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Sklep Internetowy Administratora,
  2. podmioty, które wspomagają Administratora w komunikacji z klientem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  3. podmioty, które pomagają w przygotowaniu ofert i kampanii marketingowych dla Klientów Sklepu Internetowego,
  4. podmioty zbierające opinie o produktach oraz o sklepach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 5. Administrator niniejszym podaje pełną listę podmiotów, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe:
  • Mccom Sp z o.o., Piaseczno 05-500, ul. Leopolda Okulickiego 26 - w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego,
  • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
  • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków - w celu realizacji dostawy Towaru,
  • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa - w celu realizacji dostawy zamówień,
  • DHL Parcel Polska Sp.z.o.o. z siedzibą Osmańska 2, 02-823 Warszawa - w celu realizacji dostawy zamówień,
  • FEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa - w celu realizacji zamówień,
  • Whites Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rapperswilska 5/5, 03-956 Warszawa - w celu promocji w marketingu internetowym,
  • Grupa iCEA S.A. z siedzibą ul. Polska 114, 60-401 Poznań - w celu promocji w marketingu internetowym,
  • Isurvival Sp z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Kocjana 1/13, 01-473 Warszawa - w celu promocji w marketingu internetowym,
  • YouLead Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 / 39, 03-713 Warszawa - w celu realizacji marketingu internetowego,
  • Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu zebrania opinii o produktach i Sklepie Internetowym
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru id klienta mogą być przekazywane Google LLC. w ramach realizowania przez Volta sp. z o.o. następujących usługi Google Analytics w celach przeprowadzenia analiz statystycznych.

  NEWSLETTER I INNE INFORMACJE HANDLOWE

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym świadczenia usługi Newsletter wyłącznie w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych jest w tym wypadku dobrowolne, niemniej do świadczenia przez administratora usługi niezbędne jest podanie przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym dostępnym pod adresem https://ivolta.pl/contact/ adresu Pani/Pana e-mail
  2. Za pomocą Newslettera dostarczane będą do Pani/Pana informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych organizowanych w Sklepie Internetowym oraz oddziałach sprzedaży Administratora.
  3. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację z usługi newsletter można złożyć także poprzez e-mail np. pisząc na adres e-mail: kontakt@ivolta.pl.

  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana Dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora, zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz w celach konkursowych będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

  POLITYKA COOKIES

  1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
  2. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  3. W ramach Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
   1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,
   2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Administratora oraz użytkowników,
   3. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
   4. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego przez Użytkowników,
   5. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  4. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np.: Google Analytics.
  5. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep Internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu Internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu Internetowego i jego Użytkownikom.
  6. Pliki Cookies wymagane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego produktów, co wiązałoby się z koniecznością ponownego wyboru Towarów.
  7. Przysługuje Pani/Panu w dowolnym czasie możliwość usunięcia lub zablokowania gromadzonych plików Cookies za pomocą należącej do Pana/Pani przeglądarki internetowej.
  8. Wyłączenie lub zablokowanie plików Cookies, o których mowa w pkt. 7 może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, do czego przysługuje Pani/Panu pełne uprawnienie, niemniej musi mieć Pan/Pani świadomość, że będzie się to wiązało z ograniczeniem funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.
  9. Przysługuje Pani/Panu możliwość samodzielnego usunięcia plików Cookies. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie Pan/Pani korzysta. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

  PROFILOWANIE

  1. Pliki Cookies stosowane na stronie Sklepu Internetowego umożliwiają poznawanie Pani/Pana preferencji m.in. poprzez analizę tego, jakie produkty ogląda Pan/Pani w Sklepie Internetowym lub jak często odwiedzają Pan/Pani stronę Sklepu Internetowego. Analiza takich zachowań pozwala lepiej zrozumieć Pana/Pani oczekiwania, a tym samym pozwala administratorowi lepiej dostosowywać się do Pani/Pana zainteresowań i potrzeb.
  2. Technologia z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia prezentowanie Pani/Panu reklam i ofert dopasowanych do Pani/Pana preferencji zakupowych.
  3. Wiedza o Pani/Pana aktywności na Stronie Sklepu Internetowego i innych stronach z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.
  4. Rezygnacja przez Panią/Pana z plików Cookies nie oznacza, że nie będzie Pan/Pani otrzymywać reklam podczas przeglądania Sklepu Internetowego jednak nie będą one dostosowane do Pani/Pana ostatniej aktywności w Sklepie Internetowym.

  REMARKETING

  Dzięki plikom Cookies możliwe jest posługiwanie się technologią, która pozwala na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę Sklepu Internetowego. Przekaz reklamowy wyświetla im się na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym na stronach należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

   

  PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

  1. Administrator stosując działania marketingowe stosuje pliki Cookies następujących podmiotów dostępnych pod tym adresem.

  W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących w Sklepie Internetowym pliki Cookies:

  Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w ich politykach prywatności.

   

  JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Przechowywanie Danych Osobowych na zabezpieczonych serwerach,
   2. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
   3. Zapewnienie dostępu do Konta poprzez indywidualny login i hasło,
   4. Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu Internetowego
  3. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępnianie, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  OKRES PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych będą przetwarzane, aż do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą zaistnieć pewne sytuację, gdy pomimo złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe np. dochodzenie roszczeń.

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI:

  Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora Danych: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe@volta.com.pl W przypadku skierowania w/w korespondencji Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

   

  KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

  W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby tj. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres daneosobowe@volta.com.pl

  JAK GOOGLE UŻYWA DANYCH Z WITRYN I APLIKACJI?:

  https://policies.google.com/technologies/partner-sites