iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Obowiązek informacyjny - Konfiguratory

I. Administrator danych osobowych

Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

Możesz skontaktować się z nami:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

II. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego przetwarzamy w celu realizowania bieżącej korespondencji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Tobą.

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do tego aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość przesłaną do nas.

 

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od nas informacji handlowej, jeżeli zamówiłeś naszą informację handlową lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takiej informacji.

 

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III.   Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie dostawy usług informatycznych i telekomunikacyjnych

IV. Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane do innego państwa, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym oraz poszanowania prywatności podejmujemy niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane do zakończenia korespondencji z Tobą.

 

Twoje dane będą przetwarzane do zakończenia korespondencji z Tobą, nie dłużej niż 1 rok. Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku gdy udzielisz nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych tak długo dopóki tej zgody nie wycofasz.

 

Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI.       Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz ponadto prawo do:

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych w powyżej wskazany sposób (dane kontaktowe w pkt I).

 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie 90 dni.