iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Obowiązek informacyjny - Rejestracja

I.    Administrator danych osobowych

Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

Możesz skontaktować się z nami:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

II.   Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w następujących celach:

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnej z Regulaminem sklepu internetowego iVolta, jeżeli wyraziłeś na to dobrowolną zgodę.

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego iVolta i tym samym realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

III. Przetwarzanie Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie

Twoje dane będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celach marketingowych, obejmujących analizę i statystyki Twojej aktywności związanej z korzystaniem ze sklepu internetowego iVolta, Twojej lokalizacji, zachowań, oraz wyświetlanie dopasowanych do Ciebie reklam na podstawie zabranych informacji. Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych pozwalającym ocenić Twoje osobiste preferencje i zainteresowania naszymi produktami i usługami, oraz lepiej dopasować dedykowaną dla Ciebie ofertę.

IV. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

V. Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane do innego państwa, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym oraz poszanowania prywatności podejmujemy niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa.

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

VI.       Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym iVolta.

 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, wówczas Twoje dane będą przez nas przechowywane tak długo jak długo nie odwołasz swojej zgody.

 

Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń a w przypadku realizacji transakcji finansowej Twoje dane będziemy przetwarzali w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VII.      Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz ponadto prawo do:

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec:

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez:

W każdym z powyższych form komunikacji podaj swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. W razie wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 90 dni.

 

Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych jeśli była ona podstawą przetwarzania Twoich danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania w/w zgody należy kliknąć w link rezygnacji dołączany dole do każdej korespondencji otrzymywanej od nas.