iVolta
menu-bars

MENU

Waluta:

Regulamin strony obowiązujący do 23.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego WWW.IVOLTA.PL prowadzonego przez Volta Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ivolta.pl.

Sprzedającym jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230), ul. Jutrzenki 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023698, NIP: 521-13-67-444, Regon: 010829096, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 295 06 06 koszt połączenia za 
minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego klienta.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ivolta.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klientem jest również Partner B2B zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej.
 3. Partner B2B – podmiot nie będący osobą fizyczną, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, z którym Sprzedający zawarł osobną Umowę „B2B”.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Firma – Klient nie będący ani Konsumentem, ani Partnerem B2B
 6. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Towar na zamówienie – Towar o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ivolta.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, wybrany sposób dostawy (lub odbiór osobisty) oraz sposób uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 14. Strona internetowa– strona www znajdująca się pod adresem www.ivolta.pl
 15. Realizacja zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 16. Konto Klienta - baza zawierająca w szczególności dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień i reklamacji.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ivolta.pl, w szczególności zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep oraz serwer, na którym się znajduje Strona internetowa są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
 8. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie wramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mailoraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie ivolta.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul.Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na Stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez Klienta mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Polski cena podana w złotych polskich zostanie przeliczona na jej równowartość w innej walucie (wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski) tj.:
  1. równowartość w Euro w przypadku zamówień składanych przez Klientów z terytorium UE z wyłączeniem Polski,
  2. równowartość w USD w przypadku zamówień składanych przez Klientów spoza terytorium UE.
  Klient dokonuje zapłaty w walucie w jakiej złożył Zamówienie.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub wyjątkowo drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu przez cały rok.
 4. Klient:
  1. może dokonać rejestracji w Sklepie w celu założenia Konta Klienta,
  2. może złożyć Zamówienie bez przeprowadzania rejestracji,
  3. niebędący Konsumentem może zawrzeć ze Sprzedającym Umowę „B2B” w celu uzyskania statusu Partnera B2B.
 5. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę (Firma), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do Realizacji zamówień Klienta. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Klient otrzyma wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło stanowi ciąg ustalanych przez Klienta znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, a także dokonać zmiany hasła.
 7. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@ivolta.pl
 8. Przy składaniu Zamówienia Klient:
  1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
  2. w przypadku, gdy posiada Konto Klienta loguje się na nie, a jeżeli chce złożyć Zamówienie z pominięciem rejestracji wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail;
  3. wybiera sposób oraz adres dostawy,
  4. wybiera formę płatności,
 9. W wypadku gdy podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia dane nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
 11. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji zamówieniu na serwer Sklepu.
 12. Sprzedający sprawdza złożone Zamówienie pod względem poprawności podanych danych, a następnie przesyła Klientowi wiadomość elektroniczną (e-mail) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o potwierdzenie przez Klienta złożonego Zamówienia.
 13. Sprzedający oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.
 14. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.
 15. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedającego Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;
  2. anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.
 16. Sprzedający rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia. 
 W przypadku Partnerów B2B czas rozpoczęcia Realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. (przesyłki o wadze do 2 kg), zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru. Lista dostępnych punktów odbioru osobistego widoczna jest w momencie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Partnera B2B termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie.
 3. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Warunki dostawy”.

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru),
  3. za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie internetowej Sklepu lub
  4. przelewem na konto bankowe Sklepu.
  W przypadku Parterów B2B sposoby płatności za Zamówienia ustalone są indywidualnie.
 2. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).
 3. Faktura VAT za kupiony Towar zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Akceptując Regulamin Klient wyraża niniejszym zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej. Klient może zgłosić potrzebę otrzymania faktury w formie papierowej jednakże w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty ekologicznej. Potrzebę otrzymania faktury VAT w formie papierowej Partner B2B zgłasza Sprzedającemu, wypełniając formularz dostępny pod linkiem [formularz rezygnacji z e-faktury], a pozostali Klienci Sklepu wpisując takie żądanie podczas składania Zamówienia w polu „Uwagi”.

§ 6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, zwrot Towaru

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy Umowa Sprzedaży dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Konsument może pobrać wzór powyższego oświadczenia pod linkiem [Wzór oświadczenia]. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać na adres Sprzedającego.
 2. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży przysługuje zwrot całej dokonanej wpłaty. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów zwrotu z kwotą, którą zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 4. Zwrotowi nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania oraz Towary oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie”.
 5. Zwrot zakupionego Towaru przez Partnera B2B jest regulowany przez oddzielne postanowienia umieszczone w Umowie „B2B” zawartej między Klientem, a Sprzedającym.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsument może na adres Sprzedającego złożyć reklamacje.
 2. W celu złożenia reklamacji Konsument wypełnia zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem: Załoś reklamację, a następnie po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego dostarcza Sprzedającemu reklamowany Towar wraz ze wskazaniem przydzielonego numeru zgłoszenia. Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru. Dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedający zgodnie z jego wyborem naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. Jeżeli Konsument z powyższych przyczyn nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży; od Umowy Sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna.
 5. Konsument traci uprawnienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w Sklepie (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 7. Towary zakupione w Sklepie przez Firmy i Partnerów B2B mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedającego i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ogólne warunki Reklamacji”. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Firma/Partner B2B może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie. Uprawnienie to może zrealizować w sposób opisany w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

Data opublikowania regulaminu: 15.07.2014 r.