MENU

Waluta:
Konfiguratory Volta

Skorzystaj z naszego konfiguratora i samodzielnie zbuduj własny system alarmowy lub zestaw telewizji dozorowej. Wystarczy, że wybierzesz rozwiązanie, którym jesteś zainteresowany i odpowiesz na kilka przygotowanych przez nas pytań. Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, nasi doświadczeni pracownicy przygotują i przedstawią Ci unikalną ofertę, w pełni dostosowaną do Twoich preferencji.

Wystarczy kliknąć
Zamknij

Webinarium - Roger - Podstawy systemu kontroli dostępu RACS 5

Ilość wolnych miejsc: 7
Kategoria:Webinarium
Termin szkolenia: 23-02-2021
Godziny szkolenia: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia: Bezpłatne
Miejsce szkolenia: Oddział Warszawa
Platforma Internetowa
Jutrzenki 94
02-230, Warszawa

 

Do kogo skierowane jest webinarium:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich instalatorów, zarówno instalatorów którzy rozpoczynają przygodę, którzy chcieli by usystematyzować, poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę. Pozyskana na prezentacji wiedza pozwoli zwiększyć wartość/marżę oferowanych rozwiązań.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
 • będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
 • będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi

 

Plan spotkania (czas spotkania ok. 6 godzin)

 

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 (10 min): 

Uczestnicy szkolenia proszeni są o obejrzenie we własnym zakresie zapisu webinara dostępnego tutaj i spisanie ewentualnych pytań.

Przewiduje się 10 min na pytania dotyczące tej części.

 1. Konfiguracja niskopoziomowa (15 min): 
 • Omówienie aplikacji RogerVDM
 • Konfiguracja niskopoziomowa płyty kontrolera MC16
 • Konfiguracja niskopoziomowa czytników MCT i ekspanderów MCX
 1. Przygotowanie środowiska programowego (15 min):
 • nie zasad połączeń
 • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
 • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC 
 1. Konfiguracja wyskopoziomowa - podstawy cz.1 (80 min):
 • Kreator kontrolera
 • Kreator przejścia - budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego
 • Tworzenie Harmonogramów
 • Tworzenie Uprawnień do przejść
 • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
 • Ręczna Synchronizacja ustawień
 • Kreator Osoby On-line
 • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
 • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
 • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania

<Przerwa ~20 min>

 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.2 (80 min):
 • Ręczne tworzenie i edycja przejścia (przejście dwukierunkowe)
 • Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
 • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
 • Automatyka:  tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
 • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
 • Podmiana uszkodzonego urządzenia

<Przerwa ~15 min>

 1. Omówienie wybranych funkcji dostępnych w aplikacji VISO (40 min)
 • Monitorowanie systemu
 • Akcje na zdarzenie
 • Strefy obecności a Strefy dostępu
 • Operatorzy i role
 • CCTV
 • Mapy
 • Szablon nadruku na kartę


6. Panel pytań  i odpowiedzi (15 min)

Generated button

Dołączając do szkolenia Uczestnik potwierdza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptuje jego zapisy

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnienie moich danych osobowych przez Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku ze szkoleniem/spotkaniem organizowanym przy wykorzystaniu funkcjonalności webinaru  „ClickMeeting”. Jednocześnie wskazuję, że niniejsza zgoda jest udzielona dobrowolnie oraz jestem poinformowana/poinformowany o tym, że wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku szkoleniem/ spotkaniem organizowanych przy wykorzystaniu funkcjonalności  webinaru typu ClickMeeteing

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej „VOLTA”

 

 1. II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/pani skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

a)     pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

b)     pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

III. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W ramach webinaru „ClickMeeting” Volta przetwarza dane, które Pani/Pan w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-email, wizerunek, głos, imię i nazwisko

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – w wypadku  przetwarzania, w tym udostępnienia  Pani/Pana danych osobowych w ramach wykorzystania funkcjonalności  webinaru „ClickMeeting” ,

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenie szkolenia/spotkania przy wykorzystania funkcjonalności webinaru ClickMeeting.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

 1. V. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania przez Volta  celów dla, których Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, ale nigdy nie dłużej niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

VI. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

W tym miejscu informujemy, że nagranie z prowadzonego przez Panią/Pana szkolenia/spotkania może być udostępnione w portalach społecznościowych prowadzonych przez Volta a także platformie Youtube.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. VIII. Kontakt z Administratorem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

 

Do kogo skierowane jest webinarium:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich instalatorów, zarówno instalatorów którzy rozpoczynają przygodę, którzy chcieli by usystematyzować, poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę. Pozyskana na prezentacji wiedza pozwoli zwiększyć wartość/marżę oferowanych rozwiązań.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
 • będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
 • będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi

 

Plan spotkania (czas spotkania ok. 6 godzin)

 

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 (10 min): 

Uczestnicy szkolenia proszeni są o obejrzenie we własnym zakresie zapisu webinara dostępnego tutaj i spisanie ewentualnych pytań.

Przewiduje się 10 min na pytania dotyczące tej części.

 1. Konfiguracja niskopoziomowa (15 min): 
 • Omówienie aplikacji RogerVDM
 • Konfiguracja niskopoziomowa płyty kontrolera MC16
 • Konfiguracja niskopoziomowa czytników MCT i ekspanderów MCX
 1. Przygotowanie środowiska programowego (15 min):
 • nie zasad połączeń
 • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
 • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC 
 1. Konfiguracja wyskopoziomowa - podstawy cz.1 (80 min):
 • Kreator kontrolera
 • Kreator przejścia - budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego
 • Tworzenie Harmonogramów
 • Tworzenie Uprawnień do przejść
 • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
 • Ręczna Synchronizacja ustawień
 • Kreator Osoby On-line
 • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
 • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
 • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania

<Przerwa ~20 min>

 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.2 (80 min):
 • Ręczne tworzenie i edycja przejścia (przejście dwukierunkowe)
 • Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
 • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
 • Automatyka:  tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
 • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
 • Podmiana uszkodzonego urządzenia

<Przerwa ~15 min>

 1. Omówienie wybranych funkcji dostępnych w aplikacji VISO (40 min)
 • Monitorowanie systemu
 • Akcje na zdarzenie
 • Strefy obecności a Strefy dostępu
 • Operatorzy i role
 • CCTV
 • Mapy
 • Szablon nadruku na kartę


6. Panel pytań  i odpowiedzi (15 min)

Generated button

Dołączając do szkolenia Uczestnik potwierdza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptuje jego zapisy

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym udostępnienie moich danych osobowych przez Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku ze szkoleniem/spotkaniem organizowanym przy wykorzystaniu funkcjonalności webinaru  „ClickMeeting”. Jednocześnie wskazuję, że niniejsza zgoda jest udzielona dobrowolnie oraz jestem poinformowana/poinformowany o tym, że wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku szkoleniem/ spotkaniem organizowanych przy wykorzystaniu funkcjonalności  webinaru typu ClickMeeteing

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, zwaną dalej „VOLTA”

 

 1. II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pan/pani skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

a)     pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

b)     pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

 

W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

III. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W ramach webinaru „ClickMeeting” Volta przetwarza dane, które Pani/Pan w zakresie nie szerszym aniżeli: adres-email, wizerunek, głos, imię i nazwisko

IV. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • Dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – w wypadku  przetwarzania, w tym udostępnienia  Pani/Pana danych osobowych w ramach wykorzystania funkcjonalności  webinaru „ClickMeeting” ,

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenie szkolenia/spotkania przy wykorzystania funkcjonalności webinaru ClickMeeting.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

 1. V. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania przez Volta  celów dla, których Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, ale nigdy nie dłużej niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

VI. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania VOLTA, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
 • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

W tym miejscu informujemy, że nagranie z prowadzonego przez Panią/Pana szkolenia/spotkania może być udostępnione w portalach społecznościowych prowadzonych przez Volta a także platformie Youtube.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. VIII. Kontakt z Administratorem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby VOLTA

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

Cena szkolenia:

Bezpłatne
Osoby prowadzące:

Michał Antoniewicz


Roger

Czas rejestracji na szkolenie minął w dniu 23.02.2021.

Producenci

ALARMTECHASSA ABLOYATTEBOSCHCAMEDAHUAGAZEXGENWAYGORKEHIKVISIONMIKROTIKOPTIVA2BPULSARRISCOROGERSATELTEXECOMVOLT POLSKAYOTOGI